DataGridView Как сохранить изменения вручную? / WinForms, .Net Framework / Грид отображает данные полученные из ХП, как мне отловить событие сохранения строки чтобы обработать самостоятельно (добавление, изменение, удаление записи)?У ...

DataGridView này có 4 trường trong đó có hết 3 trường là khóa chính rồi? Các bạn đưa ra giúp mình giải pháp có thể cập nhật tối ưu nhất nhất với, mình đã suy nghĩ nhiều về vấn đề nhưng vẫn chưa ra đc giải pháp tối ưu nào cả.